top of page

GİRİŞ

Brothers and Partners ailesi olarak, insana insan olduğu için değer veren anlayışı benimsemekte ve

İnsan Haklarını her daim gözetmekteyiz. Faaliyetlerimizi yürütürken detaylıca izah edilen Şirket

Politikamız gereği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları

Prensipleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri temel alınarak belirlenen her bir ilkeye

ayrı değer vermekte, çalışma ortamımızda hak ihlaline sebebiyet verilmemesi adına gerekli tedbirleri

almaktayız.

POLİTİKAMIZ

- İnsan Haklarına Saygı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve

insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.

- Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma

Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel

ilkemizdir. Çalışanlarımıza, eşit işe eşit ücret, eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen

göstermekteyiz. Irk, cinsiyet (hamilelik dahil), renk, milliyet, din, yaş, engellilik, aile durumuna dayalı,

hassas tıbbi duruma yönelik, sendika üyeliği ve faaliyetlerine ilişkin ve siyasi görüşe dayanan

ayrımcılığın hiçbir türüne müsaade etmeyiz.

Çalışanlara yönelik yaklaşımımızı, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütürken, çalışanların vasıf,

deneyim ve performansına bağlı olarak süreçleri şeffaflıkla yönetmekteyiz. Organizasyonel

yapılanmanın önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duymaktayız.

- İfade Özgürlüğü

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmekteyiz.

 

- Kötü Muamelenin Engellenmesi

Şiddet, tacizin tolere edilmediği, güvenliği tehdit eden veya rahatsız edici koşulların olmadığı bir

çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmekteyiz. Bu nedenle iş ortamında; fiziksel, sözlü, cinsel veya

psikolojik taciz, zorbalık, suistimal veya tehdidin hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.

 

- Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırmaya Karşı Sıfır Tolerans

Çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olan ve eğitim haklarını ellerinden alan

çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktayız. Ayrıca, gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak

tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıyız.

 

- Çalışma Saatleri ve Ücretler

 

Haftalık azami çalışma saatlerini aşmamak için yerel yasal çalışma saatlerine uymaktayız. Çalışanların

düzenli molalar, izinler yapması ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmasına çok önem vermekteyiz.

Ücret belirleme sürecini, ilgili sektörlere ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi bir şekilde

oluşturmaktayız. Sosyal yan haklar dahil olmak üzere tüm ücretler, geçerli yasa ve yönetmeliklere

göre ödenmesine özen göstermekteyiz.

- Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

 

Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermekteyiz.

bottom of page